Všeobecné obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj ako „VOP“) sa vzťahujú na predaj a postup pri predaji vstupeniek a ich reklamáciu v súvislosti s podujatím organizovaným firmou Štefan Dibdiak so sídlom Charkovská 4936/7, 03601 Martin, IČO: 33581096, zapísaná v  Živnostenskom registri Okresného úradu Martin,  č. živnostenského registra 506-4668 (ďalej ako „organizátor“) a sú neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi firmou Štefan Dibdiak , (ďalej aj ako „predávajúci“), v právnom postavení predávajúceho a fyzickou a/alebo právnickou osobou v právnom postavení kupujúceho, ktorej predmetom bude predaj vstupenky na podujatie predávajúcim za kúpnu cenu kupujúcemu.

Ďalšie kontaktné údaje organizátora dôležité pre kontakt s kupujúcim sú: E-mail: info@yafurafest.sk.

Orgánom dozoru pre ochranu spotrebiteľa je Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1.

 

Podujatia

Hlavným podujatím je spoločenská akcia kultúrneho charakteru: Yafura Fest 2020 v Areáli SIM Martin dňa 12. 9. 2020, ktorej jednotlivé akcie (ak napr. koncerty, vystúpenia, prednášky, športové činnosti atď.) prestavujú služby súvisiace s činnosťami v rámci voľného času, ktoré sa organizátor zaväzuje poskytnúť majiteľovi vstupenky v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote.

 

Vstupenka

Vstupenka na podujatie je ceninou s konkrétnymi povinnými náležitosťami ako sú miesto a čas konania podujatia, jedinečný kód, ktorá umožňuje jej držiteľovi vstup na podujatie, na ktoré bola zakúpená.

Kupujúci a majiteľ vstupenky

Kupujúci je fyzická alebo právnická osoba, ktorá má záujem o zakúpenie vstupeniek na podujatie a prostredníctvom e-shopu organizátora odoslala on-line objednávku vstupeniek. Majiteľ vstupenky je fyzická osoba, ktorá sa vo vzťahu k organizátorovi preukáže zakúpenou vstupenkou na účely oprávnenej účasti na podujatí, za predpokladu predchádzajúceho uzatvorenia kúpnej zmluvy s predávajúcim a zaplatenia kúpnej ceny za vstupenku riadne a včas. Ak je kupujúcim fyzická osoba, je považovaná za spotrebiteľa a na daný právny vzťah (kúpnu zmluvu) sa aplikujú okrem ustanovení týchto VOP aj príslušné ustanovenia zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“), zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o ochrane spotrebiteľa“) a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Ak je kupujúcim právnická osoba, na daný právny vzťah (kúpnu zmluvu) sa aplikujú okrem ustanovení týchto VOP aj príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Zakúpené vstupenky nie je možné vrátiť organizátorovi ani ich vymeniť za iné vstupenky, ani žiadať od organizátora za zakúpené vstupenky akúkoľvek inú náhradu alebo zľavu, nie je možné ponúkať ich komerčne na ďalší predaj alebo svojvoľne vytlačiť ich duplikáty. V prípade straty, poškodenia alebo krádeže vstupenky organizátor nie je povinný kupujúcemu vystaviť náhradnú vstupenku. Pri vstupe na podujatie sa každá vstupenka predkladá organizátorovi na kontrolu a organizátorom deaktivuje; vstupenku nebude možné následne opätovne použiť na vstup na podujatie. Organizátor umožní vstup na podujatie len na základe tej vstupenky, ktorá bude príslušným dekódovacím zariadením dekódovaná ako prvá v poradí a tak opakovane predložená vstupenka alebo kópia vstupenky nebude oprávňovať osobu, ktorá ju predloží, na vstup na podujatie.

Sfalšovaná vstupenka, duplicitná vstupenka, vstupenka bez jedinečného kódu alebo čiarového kódu alebo inak poškodená vstupenka je neplatná a jej držiteľovi nebude po predložení takejto vstupenky umožnený organizátorom vstup na podujatie. Každý majiteľ vstupenky je preto povinný vstupenku chrániť pred jej poškodením, znehodnotením, stratou alebo sfalšovaním.

(Čiarový kód je strojom čitateľné jedinečné označenie vstupenky skladajúce sa z hrubých a tenkých čiar oddelených medzerami. Po prvom overení platnosti vstupenky pomocou dekódovacieho zariadenia čiarového kódu sa kód znefunkční a jeho ďalšie použitie na účely vstupu na podujatie nie je možné.)

 

Nákup, predaj vstupeniek

Vstupenky na podujatie je možné kúpiť na zverejnených predajných miestach a e-shopoch.

Organizátor je povinný akceptovať objednávku vstupenky výlučne v prípade, ak objednávka obsahuje všetky organizátorom požadované údaje, najmä údaje o kupujúcom, predmete kúpy, kúpnej cene, spôsobe zaplatenia kúpnej ceny a údajov potrebných pre doručenie vstupenky.

Kupujúci odoslaním objednávky on-line potvrdzuje pravdivosť, správnosť a úplnosť tam uvádzaných údajov, akceptáciu kúpnej ceny objednaných vstupeniek ako aj všetkých ďalších podmienok kúpy z objednávky vyplývajúcich a/alebo s objednávkou súvisiacich, najmä súhlas s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami organizátora (vrátane súhlasu so spracovaním svojich osobných údajov).

Odoslaním objednávky sa objednávka stáva pre kupujúceho záväznou a je považovaná za návrh na uzavretie zmluvy v zmysle ust. § 43a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „OZ“s možnosťou odvolania tohto návrhu alebo jeho zrušenia len spôsobom uvedeným v tomto ustanovení OZ. Jej akceptáciou organizátorom dôjde k prijatiu návrhu zmluvy a tým k uzatvoreniu kúpnej zmluvy (na diaľku) medzi organizátorom ako predávajúcim a v objednávke bližšie identifikovanou osobou (fyzickou, právnickou) ako kupujúcim a je tak záväzná aj pre organizátora.

Po akceptácii objednávky organizátorom nie je možné túto objednávku kupujúcim následne stornovať, meniť počet a/alebo kategóriu objednaných vstupeniek a/alebo termín podujatia.

Od kúpnej zmluvy nie je možné kupujúcim ako spotrebiteľom odstúpiť v zmysle ust. § 7 ods. 6 písm. k) zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o ochrane spotrebiteľa“), nakoľko predmetom tejto kúpnej zmluvy je poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote.

Kúpna cena vstupeniek je uvedená na internetovej stránke organizátora uvedenej vyššie, a to vrátane údajov o dani z pridanej hodnoty.

Kúpna cena vstupeniek je konečná a zahŕňa aj príslušnú výšku dane z pridanej hodnoty v súlade s právnymi predpismi.

Úhrada kúpnej ceny vstupeniek kupujúcim je možná nasledujúcim spôsobom:

– bezhotovostným prevodom prostredníctvom internetbankingu na účet organizátora uvedený vo faktúre

Náklady na použitie komunikačných a platobných prostriedkov na diaľku znáša každá zo zmluvných strán na svoju ťarchu.

Organizátor doručuje objednanú vstupenku kupujúcemu v termíne dodania uvedenom na svojej internetovej stránke

– najneskôr do dvoch pracovných dní od prijatia platby za objednávku, prostredníctvom e-mailu ako tzv. HOMEticket, na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v odoslanej objednávke.

Bezprostredne po doručení vstupenky je kupujúci povinný skontrolovať si správnosť údajov vstupenky a jej nezávadnosť, neskoršie reklamácie z tohto dôvodu nebudú organizátorom uznané.

 

Práva a povinnosti majiteľa vstupenky

Majiteľ vstupenky je oprávnený použiť vstupenku na jednorázový vstup na podujatie, na ktoré bola zakúpená, t. j. je oprávnený použiť vstupenku len k účelu, na ktorý je určená. Predložením vstupenky pri vstupe na podujatie majiteľ vstupenky prejavuje svoj súhlas s pokynmi organizátora na mieste podujatia a podmienkami, ktoré sa na tieto pokyny viažu a/alebo s nimi súvisia.

K obmedzeniu alebo zrušeniu služieb poskytovaných na podujatí a/alebo v súvislosti s podujatím môže dôjsť v dôsledku nepriaznivej poveternostnej situácie, zdravotného stavu účinkujúcich, technických problémov organizátora a jeho dodávateľov, bezpečnostných rizík ohrozujúcich návštevníkov podujatia a pod.

Majiteľ vstupenky je povinný na vyzvanie organizátora resp. ním poverených osôb predložiť platný preukaz totožnosti a vstupenku na podujatie.

Majiteľ vstupenky je povinný informovať sa o podujatí, jeho prípadných zmenách a zrušení minimálne na internetovej stránke organizátora prípadne sledovaním diania prostredníctvom verejnoprávnych médií a riadiť sa na podujatí všetkými organizačnými a bezpečnostnými pokynmi organizátora podujatia a dodržiavať všetky právne predpisy. V prípade porušenia organizačných a bezpečnostných pokynov organizátora majiteľom vstupenky, ako aj v prípade porušenia právnych predpisov majiteľom vstupenky si organizátor vyhradzuje právo vykázať majiteľa vstupenky bez nároku na akékoľvek protiplnenia z miesta konania podujatia prípadne obmedziť jeho pohyb na mieste podujatia. Nárok organizátora na náhradu škody voči majiteľovi vstupenky tým nie je dotknutý.

Majiteľ vstupenky dáva uzatvorením kúpnej zmluvy organizátorovi ako aj akýmkoľvek tretím osobám, bez nároku na akékoľvek protiplnenie, súhlas na zhotovenie, zverejnenie a rozširovanie akejkoľvek formy záznamu (podobizne, obrazovej snímky, obrazového a zvukového záznamu) zhotovenej na podujatí alebo v súvislosti s ním, na umelecké účely, reklamné účely organizátora alebo partnerov podujatia a pre tlačové, rozhlasové a televízne spravodajstvo.

 

Práva a povinnosti organizátora

Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť rozsah podujatia ako aj zrušiť podujatie bez akéhokoľvek nároku majiteľov vstupeniek/kupujúcich voči organizátorovi na zľavu alebo na vrátenie kúpnej ceny vstupenky alebo náhradu akýchkoľvek výdavkov spojených s ich účasťou na podujatí (ako napr. ubytovanie, cestovné, strava a pod.), resp. nároku na náhradu škody vzniknutej z tohto dôvodu majiteľom vstupeniek/kupujúcim, a to najmä v prípade nepriaznivého počasia a/alebo hrozby teroristického útoku, nariadenia príslušných orgánov verejnej moci, resp. existencie iného rizika ohrozenia zdravia, životov alebo rozsiahlych materiálnych škôd na majetku tretích osôb.

Organizátor zverejní informáciu o zrušení podujatia alebo zmene rozsahu podujatia bezodkladne po tom, ako nastane skutočnosť a/alebo okolnosť, ktorá je dôvodom zrušenia podujatia.

Organizátor nezodpovedá kupujúcim/majiteľom vstupeniek za škody spôsobené v dôsledku alebo v súvislosti s omeškaním podujatia, zrušením (nekonaním sa) podujatia z dôvodov uvedených vyššie alebo inými zmenami týkajúcimi sa podujatia.

Organizátor nezodpovedá kupujúcim za nesprávne vytlačenie vstupeniek kupujúcimi.

Návštevníci súhlasia s vykonaním osobnej prehliadky strážnou službou pri vstupe do areálu a kedykoľvek v areáli počas trvania festivalu usporiadateľom poverenou osobou alebo usporiadateľom poverenou súkromnou bezpečnostnou službou (ďalej aj ako „SBS“). Návštevníci sa zakúpením vstupenky zaväzujú dodržiavať pokyny usporiadateľa a usporiadateľom poverenej osoby a SBS a strpieť osobnú prehliadku a všetky úkony potrebné na zabezpečenie ochrany zdravia a majetku návštevníkov festivalu. Pracovníci SBS sú oprávnení zabezpečiť odchod resp. vyvedenie návštevníkov festivalu alebo vynesenie ich majetku z areálu festivalu primeranými prostriedkami v prípade, ak návštevníci neuposlúchnu pokyny uvedené v týchto podmienkach resp. pokyny pracovníkov SBS alebo iných osôb poverených usporiadateľom. Žiadame Vás, aby ste pásku nosili viditeľne po celom areáli festivalu. Dávajte pozor, aby nedošlo k poškodeniu pásky. Pretrhnutá páska je neplatná a náhrada nie je možná. Členovia organizačného štábu a ochrannej služby SBS sú počas trvania festivalu oprávnení kontrolovať toto označenie. Bez tohto označenia Vám ďalšie zotrvanie na festivale bude umožnené len v prípade, že si zakúpite novú vstupenku.

Dbajte na pokyny usporiadateľov. Nie sú tu na to, aby Vám pobyt na festivale znepríjemňovali, ale na to, aby pomáhali pri organizácií festivalu a zabezpečovali jeho hladký priebeh. Ak prichádzate autom, parkujte iba na vyhradenom parkovisku. Nesnažte sa autom dostať do areálu festivalu. Počas festivalu majú vjazd povolený iba vozidlá obsluhujúce potreby festivalu.

Držiteľ lístka je povinný opustiť areál do 2:00 hod. nasledujúceho dňa. Areál festivalu sa po skončení festivalu uzatvorí v nedeľu 12. 9. 2020 o 4:00 hod.

 

Reklamácie, sťažnosti a podnety kupujúcich

V súvislosti s reklamáciami sú kupujúci/majitelia vstupeniek povinní postupovať v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, zákona o ochrane spotrebiteľa, prípadne iných relevantných právnych predpisov, najmä OZ a OBCHZ.

V prípade sťažností a podnetov je možné kontaktovať organizátora e-mailom na e-mailovú adresu: info@yafurafest.sk alebo písomne na adresu: Štefan Dibdiak, Charkovská 4936/7, 03601 Martin.

 

Poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady

Predávajúci zodpovedá za vady v zmysle príslušných právnych predpisov, najmä OZ, OBCHZ.

 

Ochrana osobných údajov

Účelom spracovania osobných údajov je ich využitie na plnenie spotrebiteľskej zmluvy, ktorú predávajúci uzatvára s kupujúcim vytvorením objednávky v tomto internetovom obchode. Táto spotrebiteľská zmluva je zároveň právnym základom pre spracúvanie osobných údajov kupujúceho. Poskytnutie osobných údajov kupujúceho je zmluvnou požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Poskytnutie osobných údajov je podmienkou pre nákup v e-shope predávajúceho. Ak kupujúci neposkytne všetky požadované osobné údaje predávajúcemu, môže to mať za následok neuzavretie kúpnej zmluvy. Predávajúci pri spracovaní osobných údajov postupuje v zmysle Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a spracúva iba osobné údaje nevyhnutné na uzavretie spotrebiteľskej zmluvy.

Predávajúci spracúva bežné osobné údaje kupujúceho. Osobné údaje kupujúceho sú v informačnom systéme predávajúceho uchovávané po dobu 10 rokov.

Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje v online režime na web stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, po prihlásení, alebo inou formu (e-mailom, písomne).

Osobné údaje môžu byť pre účely plnenia spotrebiteľskej zmluvy poskytnuté tretím stranám – doručovacím spoločnostiam (kuriérom) a spoločnosti, ktorá spracúva účtovné doklady.

Osobné údaje kupujúceho sa nezverejňujú.

Predávajúci môže spracúvať osobné údaje na marketingové účely (napríklad pre odosielanie newslettra alebo e-mailov o novinkách, zľavách, akciách a pod.) aj bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho. Pre tento účel predávajúci spracúva nevyhnutné údaje, ktorými sú meno, priezvisko a e-mailová adresa kupujúceho. Ak kupujúci nesúhlasí so spracovaním údajov na marketingové účely, svoj nesúhlas môže kupujúci kedykoľvek vyjadriť napríklad odoslaním správy na e-mailovú adresu predávajúceho so žiadosťou o odhlásenie z newslettra alebo kliknutím na link uvedený v e-mailovej správe. Osobné údaje využívané na marketingové účely nebudú poskytnuté tretím stranám, taktiež nebudú zverejnené.

Kupujúci má právo získať od predávajúceho potvrdenie o tom, aké osobné údaje kupujúceho sa spracúvajú v e-shope predávajúceho. Kupujúci má právo získať prístup k takýmto údajom a tiež informácie na aký účel sa spracúvajú, aké kategórie údajov sa spracúvajú, komu sa osobné údaje poskytujú, ako dlho sa osobné údaje uchovávajú, či existuje automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Prvé poskytnutie vyššie uvedených osobných údajov kupujúcemu je bezplatné. Opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré kupujúci požiada, bude spoplatnené ako administratívny poplatok vo výške 5€.

Kupujúci môže od predávajúceho požadovať opravu alebo doplnenie neúplných osobných údajov, ktoré sa týkajú kupujúceho. Kupujúci môže žiadať vymazanie jeho osobných údajov alebo obmedzenia spracovania týchto údajov. Kupujúci môže aj namietať spracúvanie osobných údajov.

Spracúvanie osobných údajov kupujúce je nevyhnutné aj na účely archivácie (pre splnenie povinnosti predávajúceho na základe právnych predpisov SR, napríklad uchovávanie účtovných dokladov po dobu 10 rokov). Ak bude kupujúci žiadať o vymazanie osobných údajov, ktoré sa spracúvajú v súvislosti s kúpnou zmluvou, jeho žiadosť môže byť zamietnutá.

Kupujúci má právo, aby predávajúci obmedzil spracúvanie jeho osobných údajov, ak kupujúci namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho predávajúcemu overiť správnosť osobných údajov.

Kupujúci má právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol predávajúcemu, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Kupujúci má právo preniesť tieto osobné údaje inému prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné.

Kupujúci má právo namietať, ak sa jeho osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu. Rovnako môže namietať, ak sa jeho osobné údaje spracúvajú na účely oprávneného záujmu predávajúceho.

Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Vyššie uvedené informácie o ochrane osobných údajov sa týkajú aj predzmluvných vzťahov (t.j. registrácia v e-shope za účelom budúceho nákupu alebo napríklad vyžiadanie dopytu, cenovej ponuky či informácií o tovare a službách predávajúceho).

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie internetového obchodu môže predávajúci ukladať na zariadení kupujúceho malé dátové súbory – cookies, vďaka ktorým si internetový obchod môže na určitý čas uchovávať údaje o činnosti a nastaveniach (napr. prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a pod.). Internetový obchod predávajúceho používa súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení kupujúceho a pre nevyhnutnú funkcionalitu internetového obchodu, prípadne na marketingové účely. Kupujúci môže všetky súbor cookies uložené v jeho zariadení vymazať a prípadne internetový prehliadač vo svojom zariadení nastaviť tak, aby znemožnil ich ukladanie. V takom prípade bude kupujúci pri opakovanej návšteve internetového obchodu pravdepodobne musieť manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby alebo funkcie internetového obchodu nemusia byť funkčné.

 

Informácia o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov

V prípade, že kupujúci – spotrebiteľ nebol spokojný s vybavením reklamácie organizátorom alebo keď sa kupujúci – spotrebiteľ obrátil na organizátora so žiadosťou o nápravu a nebol spokojný so spôsobom, ktorým organizátor vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že organizátor porušil jeho práva, má kupujúci – spotrebiteľ právo obrátiť sa na organizátora so žiadosťou o nápravu. Ak organizátor na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má kupujúci – spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1, resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk ). Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, na ktorý sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

 

Záverečné ustanovenia

Organizátor je oprávnený meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky. Organizátor je povinný zmenené všeobecné obchodné podmienky zverejniť vždy na svojej internetovej stránke www.yafurafest.sk najneskôr ku dňu účinnosti ich zmeny.

Na právne vzťahy súvisiace s predajom vstupeniek na podujatie sa podporne vzťahujú príslušné právne predpisy, najmä zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku, zákon o ochrane spotrebiteľ, OZ, OBCHZ.

Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1.1.2020.